Witaj, tu Zuza Kuczbajska, Prezes Brillient Ideas sp. z o.o. Na tej stronie znajdziesz regulamin mojego newslettera. Ma on zastosowanie do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niego odniesienie. W razie pytań związanych z Regulaminem newslettera pisz do mnie na zuza@brilliantideas.pl

Data publikacji: 01.01.2023 r.I.

I Informacje ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Brilliant Ideas sp. z o.o., z siedzibą w Andrychowie, ul. Grunwaldzka 4, 34-120 Andrychów, NIP 9522202500 (dalej jako “Ja”, „My” lub „Nas”). 
 2. Za pośrednictwem Serwisu www.brilliantideas.pl oraz jego podstron, świadczę usługi elektroniczne, w tym Newsletter oraz umożliwiamy każdemu Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi.
 3. Regulamin newslettera ma zastosowanie również do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niego odniesienie.

II Definicje

Poniżej znajdują się najważniejsze definicje, abyś lepiej zrozumiała informacje zawarte w Polityce prywatności. 

 1. Formularz zapisu na Newsletter – interaktywny formularz dostępny w Serwisie lub innej stronie internetowej udostępnionej przeze mnie umożliwiający zapis do usługi Newsletter np.  W zamian za zapis na bezpłatny webinar, pobranie ebooka, dołączenie do wyzwania itp.
 2. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, który dokonał aktywnego zapisu na listę Subskrybentów za pośrednictwem Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu lub na dedykowanej stronie zapisu do usługi Newsletter.
 3. Materiały – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym w szczególności informacje udostępniane w zamian za zapis do newslettera lub dane wytwarzane lub dostarczane w trakcie świadczenia usługi newsletter; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta. 
 4. Subskrybent – Użytkownik, który wyraził chęć korzystania z usługi Newsletter i wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem komunikacji e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 5. Płatność danymi  – udostępnienie danych osobowych w zamian za dostarczenie materiałów.
 6. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik jest zobowiązany zapłacić za produkt, a w odniesieniu do produktu cyfrowego – także cyfrowe odwzorowanie wartości; cena w rozumieniu art. 2 pkt 5h Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Regulamin newslettera – niniejszy dokument.
 8. Serwis – strona internetowa pod adresem www.brilliantideas.pl oraz wszystkie jej podstrony.
 9. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis korzystająca z usługi Newsletter. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci (dalej jako „Ty” lub w komunikaty kierowane w formie bezpośredniej). Użytkownik 1) powinien mieć ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych albo 2) jeżeli jest osobą poniżej 16 roku życia, musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego – w celu uzyskania świadczenia usług Newslettera. Właściciel Serwisu jest uprawniony do podejmowania działań w celu weryfikacji wieku Użytkownika. 
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, złożone za pośrednictwem Serwisu, innego dedykowanego interfejsu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie Sprzedaży.
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

III Ogólne warunki korzystania z newslettera

 1. Regulamin newslettera określa zasady korzystania z usługi Newsletter, sposób zawierania i rozwiązywania umów o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi lub uiszczenia ceny, warunki dostawy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Na potrzeby Regulaminu newslettera, podajemy swoje dane kontaktowe: adres pocztowy: Brilliant Ideas sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 4, 34-120 Andrychów, zuza@brilliantideas.pl.
 3. Informacje podane w Serwisie na temat Newslettera nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu udostępniamy Regulamin newslettera w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu oraz każdorazowo przy formularzu zapisu na Newsletter. Treść Regulaminu newslettera może zostać przez Ciebie utrwalona poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.

IV Wymagania techniczne

 1. Możesz korzystać z Newslettera w sposób zgodny z Regulaminem newslettera i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników.
 2. Korzystanie z Serwisu, w tym zapisanie się do usługi Newsletter, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Ciebie minimalnych wymagań technicznych: posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows; zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie; posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Korzystanie z usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.
 4. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie podejmujemy środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosujemy środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Zapewniamy bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu TLS.

V Umowa o dostarczenie treści cyfrowych

 1. Umożliwiamy zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych. 
 2. Możesz zawrzeć z nami umowę o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której będziesz zobowiązany dokonać płatności danymi lub uiścić cenę. 
 3. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi odbywa się na zasadach określonych w pkt 6 Regulaminu  newslettera  — usługa Newsletter. 
 4. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za cenę odbywa się na zasadach określonych w pkt 7 Regulaminu newslettera — Umowa o dostarczenie treści cyfrowej w zamian za cenę.

VI Usługa newsletter

 1. Świadczymy usługę elektroniczną w postaci usługi Newslettera, która polega na kierowaniu do Użytkowników zapisanych na listę Subskrybentów informacji handlowych i marketingowych, w tym artykułów blogowych, treści wpisów w mediach społecznościowych, informacji o produktach i usługach, a także o specjalnych ofertach rabatowych, czy wydarzeniach lub szkoleniach za pośrednictwem komunikacji e-mail.
 2. W celu rozpoczęcia świadczeniu usługi Newsletter, czyli dodania adresu e-mail do listy Subskrybentów, zostaniesz poproszony o uzupełnienie Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu i podanie imienia oraz adresu e- mail oraz potwierdzenie zapisu przez wciśnięcie przycisku „Pobierz e-book”, „Pobierz warsztat”, „Dołączam”, „Zapisuję się” lub innego równoważnego wezwania do aktywnego działania. Potwierdzenie zapisu spowoduje skierowanie na wskazany przez Ciebie adres e-mail korespondencji mailowej z prośbą o potwierdzenie zapisu lub usunięcie maila w sytuacji, gdy wywołane zapytanie zostało wysłane omyłkowo. Korespondencja skierowana do Ciebie będzie zawierać aktywny link, po naciśnięciu którego będziesz mógł (mogła) potwierdzić zapis. Potwierdzenie zapisu powoduje dodanie Twojego adresu e-mail do bazy danych listy Subskrybentów. 
 3. Potwierdzenie zapisu oznacza, że wyrażasz zgodę na wysyłanie Ci przez nas informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, a także przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z ustawą – prawo telekomunikacyjne. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zapisu na listę Subskrybentów oraz wysyłki Newslettera. Brak zgody powoduje, że usługa Newsletter nie będzie mogła być świadczona. W każdej chwili możesz wycofać udzielone zgody, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter. Z chwilą skutecznego zapisu na listę Subskrybentów dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi. 
 4. Jesteś zobowiązany(-a) do podania prawdziwych danych osobowych podczas uzupełniania Formularza zapisu, o którym mowa w pkt 6.2. Regulaminu newslettera oraz ich aktualizowania w razie ich zmiany. 
 5. Usługa Newsletter jest objęta moimi prawami autorskimi i innymi prawami pokrewnymi. 
 6. Możesz w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Newsletter. Rezygnacja może zostać zgłoszona: w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Nie chcę już otrzymywać maili od Ciebie” lub inny równoważny komunikat sugerujący umożliwienie wypisania się z listy Subskrybentów;  w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: zuza@brilliantideas.pl; w formie papierowej na adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 4, 34-120 Andrychów.
 7. Skorzystanie z linka do wypisania się z usługi Newslettera, wysłanie korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej z żądaniem rezygnacji z usługi będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera poinformuję Cię za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter. 

VII. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za cenę

 1. Jeżeli nie chcesz zawierać umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi, to masz możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której będziesz zobowiązany do uiszczenia ceny.  
 2. Istnieje możliwość dokonania zakupu Materiałów w zamian za cenę poprzez złożenie Zamówienia drogą mailową pod adresem: zuza@brilliantideas.pl
 3. W celu złożenia Zamówienia musisz podać: dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia, tj.: 1) imię, 2) nazwisko, 3) ulica (osiedle), 4) kod pocztowy, 5) miasto, 6) adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta dodatkowo: 7) firmę przedsiębiorstwa oraz numer NIP. 
 4. W odpowiedzi na złożone Zamówienie przedstawimy Ci regulamin sprzedaży, wystawimy fakturę VAT do opłacenia lub udostępnimy dedykowany interfejs w celu finalizacji Zamówienia. 

VIII Postępowanie reklamacyjne

 1. Możesz złożyć reklamację na usługę Newsletter. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: zuza@brilliantideas.pl lub w formie papierowej na adres pocztowy: Brilliant Ideas so. z o.o., ul. Grunwaldzka 4, 34-120 Andrychów.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Twoją identyfikację, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Zalecamy podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne (nieobowiązkowe) i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
 3. Wszelkie reklamacje rozwiązujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Otrzymasz od Nas odpowiedź w takiej samej formie, w jakiej skierowałeś(-aś) reklamację, chyba że wskażesz inaczej.
 4. Jeżeli jesteś konsumentem, to posiadasz następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Masz możliwość zwrócenia się do 1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy, 2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Właścicielem Serwisu, 3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 5. Jako konsument możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest tutaj. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej, oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tutaj.

IX Dane osobowe i pliki cookie

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o Twoich prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii znajdują się w Polityce Prywatności.

X Zmiana regulaminu newslettera

 1. Zastrzegamy sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu newslettera. 
 2. Jesteśmy uprawnione do jednostronnej zmiany Regulaminu newslettera w zakresie, który nie został z Tobą indywidualnie uzgodniony z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę uznajemy  w szczególności: zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu newslettera albo nakłada na Nas obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu newslettera; Regulamin newslettera wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu newslettera w zakresie w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu newslettera jest dopuszczalne przez przepisy prawa, lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu newslettera; wydanie przez organy administracji publicznej decyzji rekomendacji, zaleceń lub aktów o analogicznym charakterze, w jakim dokumenty modyfikują treść Regulaminu newslettera albo nakładają na Nas obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu newslettera; wprowadzenie przez Nas nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu — w zakresie, w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu newslettera; wprowadzenie przez Nas nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych — w zakresie, w jakim wpływają one na treść Regulaminu newslettera, a modyfikacja Regulaminu newslettera jest obiektywnie niezbędna i bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowych lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych; powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu newslettera jest sprzeczna z prawem — w zakresie, w jakim z punktu widzenia przeciętnego konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu newslettera jest na jego korzyść.
 3. Zmiana Regulaminu newslettera nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu newslettera. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu newslettera stosuje się postanowienia Regulaminu newslettera obowiązujące w dniu wyrażenia przez Ciebie oświadczenia woli do zawarcia umowy. 
 4. Poinformujemy Cię o treści proponowanej zmiany Regulaminu newslettera, daty wejścia w życie zmian Regulaminu newslettera oraz jednolitej treści Regulaminu newslettera po zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter. 
 5. Przed wejściem w życie zmian Regulaminu newslettera możesz Nam oświadczyć, że nie akceptujesz wprowadzonych zmian. Oświadczenie o braku zgody na zmianę Regulaminu newslettera jest równoznaczne z Twoją rezygnacją z Newslettera.
 6. Zmiany dokonane w Regulaminie newslettera (wiążą) obowiązują Cię, jeżeli zostałeś prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedziałeś(-aś) zawartej z Nami Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie. 

XI Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu newslettera nie ogranicza Twoich praw, w tym praw osób o statusie konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu newslettera o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie newslettera zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin newslettera wszedł w życie z dniem 19.04.2024 r. 

© 2020 Copyright Brilliant Ideas sp. z o.o.